Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Η πραγματικότητα πίσω από το νόμο.

Η εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος  της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, εκτός των άλλων, είναι τόσο ανέντιμη πράξη όσο και η διαθεσιμότητα των 2.500 περίπου συνάδελφων μας του περασμένου καλοκαιριού! Πριν τεκμηριωθεί η παραπάνω άποψη, ας μιλήσουμε περιληπτικά για το ΠΔ 152, που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης. Αξιολογούνται όλοι οι υπηρετούντες στη δημόσια εκπαίδευση, από τους Περιφερειακούς διευθυντές μέχρι τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Στο εν λόγω ΠΔ αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για όλους και τα πάντα! Κάποια βασικά σημεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της τάξης, που αποτελούν την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, είναι:
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διακρίνεται στη διοικητική αξιολόγηση, που διενεργείται από τον διευθυντή του σχολείου, με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού, μια τουλάχιστον φορά ανά διετία, μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και 15ης Μαΐου του κάθε έτους, και στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, που διενεργείται από τον σχολικό σύμβουλο, με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού, μία τουλάχιστον φορά ανά τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος). Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση και μέσα στην προηγούμενη περίοδο ο αξιολογητής παρακολουθεί δύο (2) τουλάχιστον διδασκαλίες του αξιολογούμενου. Οι εκπαιδευτικοί της τάξης αξιολογούνται σε 5 κατηγορίες. Οι κατηγορίες 1η, 2η, 3η και 5η έχουν σχέση με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, που πραγματοποιείται από τους σχολικούς συμβούλους και η 4η έχει σχέση με τη διοικητική αξιολόγηση, που πραγματοποιείται από τον διευθυντή του σχολείου. Η κάθε κατηγορία έχει ένα συντελεστή βαρύτητας (η 1η 0,75 -  η 2η 0,5 - η 3η  1,25 – η 4η 1,5 – η 5η 1) και αποτελείται από κριτήρια. Οι κατηγορίες 1η, 2η και 4η περιλαμβάνουν 3 κριτήρια, η 3η περιλαμβάνει 4 κριτήρια και η 5η περιλαμβάνει 2 κριτήρια. Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται από τον αξιολογητή με την 100βαθμη κλίμακα (0 – 100). Ο ΜΟ της βαθμολογίας των κριτηρίων της κάθε κατηγορίας αποτελεί το βαθμό της κατηγορίας. Ο βαθμός της κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας αυτής, στη συνέχεια προστίθενται τα γινόμενα που προκύπτουν και έπειτα διαιρείται το άθροισμα των γινομένων με τον αριθμό 5, που είναι το πλήθος των κατηγοριών. Η τελική βαθμολογία (ΤΒ) υπολογίζεται με χρήση υπολογιστή και εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός με προσέγγιση εκατοστού.
Οι αξιολογούμενοι κατατάσσονται ανάλογα με τη βαθμολογία τους σε 4βαθμη ποιοτική κλίμακα, που αντιστοιχεί στην 100βαθμη κλίμακα ως εξής: α) «ελλιπής»: 0 – 30 βαθμοί, β) «επαρκής»: 31 – 60 βαθμοί, γ) «πολύ καλός»: 61 – 80 βαθμοί δ) «εξαιρετικός»: 81 – 100 βαθμοί. Οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί της τάξης και οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των εκθέσεων αξιολόγησης των αξιολογητών τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (Ε.Α.Ε.Ε.), που εδρεύει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην περιφέρεια της οποίας υπηρετούν οι ενιστάμενοι. Η επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις κατά νόμο και ουσία και μπορεί είτε να τις απορρίψει είτε να τις κάνει δεκτές ενμέρει ή στο σύνολο, και να τροποποιήσει τη βαθμολογία του ενιστάμενου.
Σύμφωνα με το άρθρο 25, που αναφέρεται σε μεταβατική διάταξη, «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: Αξιολογούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που κατά την 31η Μαΐου του 2014 συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή από το βαθμό που κατέχουν στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011.»
Ας έρθουμε τώρα στα πονηρά και επικίνδυνα σημεία του ΠΔ αλλά και τη σύνδεσή του με άλλους νόμους, που επιβεβαιώνουν την άποψη όσων ισχυρίζονται ότι δεν πρόκειται για βελτιωτικό μέτρο της ποιότητας του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου όπως ψευδώς αναφέρει στην παραγρ. 1 του  άρθρου 2 με τίτλο «Σκοπός της αξιολόγησης και γενικές αρχές», αλλά για ένα μέτρο τιμωρητικό, που αποσκοπεί στον ασφυκτικό έλεγχο, τον εκφοβισμό και την υποταγή των εκπαιδευτικών, που θα έχει ως συνέπεια τον ανταγωνισμό, τη μισθολογική τους καθήλωση και εν τέλει την απόλυσή τους!
Προκειμένου να χαϊδέψει αυτιά ο συντάκτης του νόμου, στο άρθρο 24 καθιερώνει την αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους! Όμως πρόκειται για μια αξιολόγηση που είναι χωρίς κανένα αντίκρισμα, αφού δεν αναφέρεται πουθενά η βαρύτητα που θα έχει στη βαθμολογία του προϊσταμένου! Αναφέρει το άρθρο ότι: «…Η αξιολόγηση της παρούσας παραγράφου είναι έγγραφη, επώνυμη και προαιρετική και υποβάλλεται στον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή που υπόκειται στην αξιολόγηση των υφισταμένων του. Ο αποδέκτης της αξιολόγησης των υφισταμένων εκτιμά και χρησιμοποιεί κατά την κρίση του τις αξιολογήσεις.»
Το ΠΔ, στο αρθρ. 16, παράγρ. 4 αναφέρει: «Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας.»!!! Στην επόμενη παράγρ, 5 του ιδίου άρθρου το ΠΔ συνδέεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011, που αναφέρει ότι «…οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη». Ο δε ν. 3528/2007, γνωστός και ως δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας στο άρθρο 95 με τίτλο: Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου αναφέρει: «Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.»
Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο ακραίος κατά τις ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 συνδέει την αξιολόγηση με τη βαθμολογική προαγωγή, η οποία επιφέρει μισθολογική αύξηση. Όμως δεν αρκεί κάποιος να αξιολογηθεί ικανός για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό. Θα πρέπει να είναι «περισσότερο ικανός» από τον συνάδελφο του, αφού ο νόμος καθορίζει ποσόστωση προαγωγής από τον ένα βαθμό στον επόμενο. Μάλιστα στο άρθρο 7 παράγρ. 6 του ως άνω νόμου αναφέρεται ότι « … Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται χαμηλότερα. …». Δηλαδή, αν τα δημοσιονομικά της χώρας δεν πάνε καλά, τότε λιγότεροι εκπαιδευτικοί θα προβιβαστούν στον επόμενο βαθμό και άρα περισσότεροι θα καθηλωθούν μισθολογικά!
Επομένως, το νομοθέτημα εισάγει όλες τις πρακτικές του ανταγωνισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών, κάτι που αφενός μεν είναι απαράδεκτο παιδαγωγικά, αφετέρου δε θα μετατρέψει τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης σε ζούγκλα! Επίσης, είναι δεδομένο ότι θα παρατηρηθούν όλες οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύνοια του αξιολογητή!
Τέλος, στο άρθρο 2 παράγρ. 1 του ΠΔ αναφέρεται ότι «Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας.» Καμιά σύνδεση της αξιολόγησης δεν γίνεται με την επιμόρφωση. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί καλούνται ν’ αξιολογηθούν για ένα σύνολο θεμάτων για τα οποία ουδέποτε έχουν επιμορφωθεί ουσιαστικά! Και αυτό δεν είναι καθόλου έντιμο! Όπως άλλωστε και η διαθεσιμότητα στην οποία ετέθησαν μέσα σε μια βραδιά οι συνάδελφοί μας της Τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης, και μάλιστα χωρίς προηγουμένως να κριθούν από κανέναν! Λέγοντας ουσιαστική επιμόρφωση εννοούμε καθολική, περιοδική, ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα και σε επιμορφωτικά κέντρα που θα υπάρχουν ένα τουλάχιστον σε κάθε νομό, ενώ σε μεγαλύτερους νομούς πρέπει να υπάρχουν περισσότερα, ώστε να μην αναγκάζονται να ξεσπιτώνονται οι εκπαιδευτικοί. Όμως βλέπετε ότι στη χώρα μας τα πάντα γίνονται ανάποδα! Μονίμως βάζουμε πάντα μπροστά το κάρο και μετά το άλογο! Προφανώς αυτό γίνεται από την πλευρά των κυβερνώντων επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς ούτε θέλουν να τους στηρίξουν! Αντίθετα, επιθυμούν να τους ενοχοποιήσουν και να τους τιμωρήσουν!
Αυτά τα ακραία και υπερβολικής αυστηρότητας μέτρα που εφαρμόζονται από τη μνημονιακή συγκυβέρνηση θυμίζουν έντονα το «θατσερισμό». Εκείνη την εποχή στην Αγγλία κανείς δεν επιθυμούσε να διοριστεί ως εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση με αποτέλεσμα η Αγγλία να αναζητά εισαγόμενους εκπαιδευτικούς! Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα επαναληφθεί το ίδιο και στη χώρα μας! Όμως κανένας δε θα προσέρχεται για να εργαστεί στη δημόσια εκπαίδευση με μισθούς πείνας και ένα εξοντωτικό εργασιακό πλαίσιο!

25 Νοεμβρίου 2013

Πάνος Κατσούλας
Εκπαιδευτικός
Τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των καθηγητών στο Α-ΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου    

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΟΛΜΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο.Λ.Μ.Ε.                              
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338                              
www.olme.gr                                                             
e-mail: olme@otenet.gr                                                           Αθήνα, 22/11/2013


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

            Το Υπ. Παιδείας, μετά την ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση, αξιοποιώντας και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, προχωρά στην υλοποίηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων.
            Πρώτο μέτρο υλοποίησης της αξιολόγησης, τα σεμινάρια για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου που ξεκινά το ΙΕΠ αυτό το μήνα (επισυνάπτουμε το πρόγραμμα).
Όπως είναι γνωστό, ως κλάδος μέσα από τις Γ.Σ. και τα συνέδριά μας έχουμε αποφασίσει ότι θα πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα για να ακυρώσουμε στην πράξη την υλοποίηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων.
            Στο πλαίσιο αυτό:
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς των ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου Αττικής σε παρέμβαση κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου των σχολικών συμβούλων για την αξιολόγηση,
την Παρασκευή, 29/11 στις 9 π.μ. στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας
(Νέστου 4, Πλατ. Μαβίλη).
Για τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας (από 8 π.μ. έως 11 π.μ.).
Ο στόχος της παρέμβασής μας είναι να ενημερώσουμε τους σχολικούς συμβούλους για το ρόλο και το μηχανισμό της αξιολόγησης και να μην υλοποιηθούν τα σεμινάρια.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλες τις ΕΛΜΕ των υπόλοιπων περιφερειακών διευθύνσεων να συντονιστούν για την οργάνωση των αντίστοιχων παρεμβάσεών τους στα υπόλοιπα σεμινάρια.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να αντισταθούμε συλλογικά για να μην περάσουν τα σχέδια κυβέρνησης και τρόικας.

Διάταγμα της Διαθεσιμότητας. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ" Του 2ου ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΜySchool: Ο «μεγάλος αδελφός» στα σχολεία! Το νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Παιδείας είναι ένας μηχανισμός επιτήρησης και τιμωρίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Παιδείας είναι ένας μηχανισμός επιτήρησης και τιμωρίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Πίσω από τις «εξεταστικές δοκιμασίες» του ΟΟΣΑ κρύβεται ένα «σχολείο-βιομηχανία» που θα προετοιμάζει τους μαθητές για εργαζόμενους με συγκεκριμένες και τυποποιημένες-κατακερματισμένες γνώσεις

Του Χρήστου Κάτσικα

Τα τελευταία χρόνια, η αποτελεσματικότητα του ελληνικού συστήματος «μετριέται» και «αποτιμάται» από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, που δίνει και «συμβουλές» για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Οι συμβουλές αυτές προσπαθούν να εναρμονίσουν το ελληνικό σχολείο στα μέτρα των σχολείων των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών.

Δημιουργείται έτσι ένας «παγκόσμιος σχολικός ιδεότυπος»: το σχολείο της μετρήσιμης αποτελεσματικότητας, των εξετάσεων και των βαθμών. Και κατά… παράδοξο τρόπο οι συμβουλές του ΟΟΣΑ συγκλίνουν πάντα στον περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εκπαιδευτικών. Ομως, ας δούμε τα πράγματα πιο αναλυτικά:

Πολιτική κατασκευή

Αυτή καθ’ εαυτήν η έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας δεν υπάρχει. Είναι μια πολιτική κατασκευή, η οποία μέσα από την έρευνα μετατρέπεται σε επιστημονική κατασκευή. Το κύρος ενός διεθνούς οργανισμού -στην προκειμένη περίπτωση του ΟΟΣΑ- είναι αυτό που νομιμοποιεί τη μεθοδολογία της έρευνας, παρά τα προβλήματά της, και παγιώνει στην κοινή γνώμη τα αποτελέσματά της.

Το βασικό κριτήριο που θέτει ο ΟΟΣΑ προκειμένου να «μετρήσει» την αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών συστημάτων είναι η επίδοση των μαθητών σε σταθμισμένα τεστ στη γλώσσα (γραμματική και συντακτικό) και σε γνώσεις στις θετικές επιστήμες και στα μαθηματικά. Αυτό, κατ’ αρχάς, υποκρύπτει έναν «φυλετισμό της νοημοσύνης», όπως τον αποκαλεί ο Bourdieu. Κάποιες ικανότητες στα μαθηματικά ή στη γλώσσα θεωρούνται ανώτερες από κάποιες άλλες (ζωγραφική, μουσική, άλλες δεξιότητες).

Επίσης, η γλώσσα κατακερματίζεται σε κανόνες γραμματικής και συντακτικού προκειμένου να εξεταστεί. Προκύπτει έτσι ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν την εθνική τους γλώσσα, καθώς δεν μπορούν να απαντήσουν σε κανόνες γραμματικής και συντακτικού. Επίσης, παράμετροι που σχετίζονται με την κοινωνική λειτουργία του σχολείου, τον επιλεκτικό του ρόλο και την κοινωνική προέλευση των μαθητών έχουν εξοβελιστεί και δεν εξετάζονται καθόλου.

Και φυσικά, η αρνητική αποτύπωση, δηλαδή η ανάδειξη του ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν αυτά που ζητάει ο ΟΟΣΑ δημιουργεί πιέσεις ώστε να γίνουν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε τέτοιες κατευθύνσεις που θα προετοιμάζουν τους μαθητές καλύτερα για τις απαιτήσεις των επόμενων «διεθνών εξεταστικών δοκιμασιών».

Πίσω από τις «εξεταστικές δοκιμασίες» του ΟΟΣΑ ελλοχεύει ένα «σχολείο-βιομηχανία» που θα προετοιμάζει εργαζόμενους με συγκεκριμένες και τυποποιημένες-κατακερματισμένες γνώσεις στα «βασικά» αντικείμενα διδασκαλίας (ανάγνωση – μαθηματικά – φυσικές επιστήμες – πληροφορική) προκειμένου να προσαρμοστεί στην οικονομία της «Νέας Εποχής».

Η κ. PISA τού κ. ΟΟΣΑ

Στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στις περισσότερες χώρες της Δύσης, αρκετά χρόνια τώρα, το κύριο μέσο επιβολής ομοιόμορφου τρόπου εκπαίδευσης είναι ο διαγωνισμός PISA του ΟΟΣΑ που με τα πορίσματά του προσανατολίζει την παγκόσμια εκπαίδευση προς τους επιδιωκόμενους στόχους.

Στην πράξη οι στόχοι αυτοί προωθούν αντί της γνώσης τη δεξιότητα. Για να πάει καλά μια χώρα στον διαγωνισμό πρέπει οι μαθητές της να έχουν αντιμετωπίσει τη Γλώσσα σχεδόν αποκλειστικά ως εργαλείο επικοινωνίας, να έχουν διδαχτεί από τα Μαθηματικά κυρίως μεθόδους επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, ενώ στις Φυσικές επιστήμες να μην έχουν εμβαθύνει στο γιατί αλλά στο πώς. Ετσι, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει, προσαρμοζόμενο στους στόχους του προγράμματος, να «προπονεί» τους μαθητές σε τέτοιου είδους θέματα αντί να τους διδάσκει, να τους καταρτίζει αντί να τους εκπαιδεύει.

Και βέβαια για να προχωρήσει απρόσκοπτα όλη η διαδικασία απαιτείται ένας μηχανισμός επιτήρησης και τιμωρίας. Οπότε το υπουργείο Παιδείας καλεί τους διευθυντές των σχολείων να συμπληρώνουν σε καθημερινή βάση ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που φέρει το όνομα mySchool.

Μια στοιχειώδης μελέτη στις φόρμες που χρειάζεται να συμπληρωθούν φέρνει αυθόρμητα στο μυαλό το βιβλίο του Οργουελ «1984». Γιατί μόνο αθώο δεν είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα και βεβαίως συνδέεται με ένα νήμα με το «αποτελεσματικό σχολείο» όπως το έχει στα σχέδιά της η κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική. Δεν είναι απλώς αποτύπωση της πραγματικότητας, αλλά εργαλείο άσκησης πολιτικής στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης και μάλιστα με ασφυκτικό τρόπο και σε καθεστώς φόβου και επιβολής.

Ας δούμε ενδεικτικά ορισμένα ζητήματα που καταγράφει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Αριστοτέλης», γιατί είναι αδύνατον να καταγραφούν όλα (μόνον οι οδηγίες είναι σχεδόν 250 σελίδες)!

1. Οι καρτέλες των μαθητών περιλαμβάνουν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία, από διεύθυνση, τηλέφωνο έως το ΑΜΚΑ τους. Τι τα χρειάζεται το υπουργείο όλα αυτά; Γιατί πρέπει να υπάρχει κεντρική ηλεκτρονική καταγραφή προσωπικών δεδομένων τέτοιου εύρους; Η σχολική μονάδα έχει -και μάλιστα ηλεκτρονικά περασμένα- τα βασικά στοιχεία των μαθητών της, τι εξυπηρετεί η κεντρική συγκέντρωση των μαθητών όλης της χώρας και μάλιστα με στοιχεία αυστηρά προσωπικά;

2. Η καταγραφή των απουσιών των μαθητών σε καθημερινή βάση. Γιατί το υπουργείο χρειάζεται να κάνει και πάλι κεντρική πανελλαδική καταγραφή; Γιατί όλα τα στοιχεία της φοίτησής τους (επίδοση, έλεγχοι, απολυτήρια, μετακινήσεις κ.λπ.) θα καταγράφονται κεντρικά; Υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός λόγος για αυτό;

3. Οι άδειες των εκπαιδευτικών. Από πότε οι άδειες των εκπαιδευτικών εγκρίνονται από κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και όχι από την υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα, όπως αναφέρει η νομοθεσία; Η καταγραφή των απεργιών και των στάσεων εργασίας σε κεντρική αποτύπωση που δεν έχει σχέση με τη μισθοδοσία αλλά γίνεται ανά σχολική μονάδα ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί;

Σύστημα ελέγχου

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η σκοπιμότητα της χρήσης του «mySchool» είναι πολιτική και όχι πληροφοριακή. Είναι αυστηρό σύστημα ελέγχου, αποσκοπεί στην αυτοσυμμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω του φόβου και της υποταγής, μέσω αυτού εγκαταλείπεται η σχετική αυτονομία της σχολικής μονάδας. Συνδέεται άμεσα με διαδικασίες αξιολόγησης ακόμα και μέσω της επίδοσης των μαθητών, πειθάρχησης και ασφυκτικού ελέγχου που βασίζεται στον αυταρχισμό και στην επιβολή των κυβερνητικών επιδιώξεων για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό.

Η καταγραφή της επίδοσης των μαθητών δένεται με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, την κατηγοριοποίηση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

Οι απουσίες είναι γι’ αυτούς μετρήσιμος δείκτης σχετικά με τη μαθητική διαρροή, που με τη σειρά της δένεται με την αξιολόγηση, αλλά είναι και εργαλείο αναστολής τμημάτων ολοήμερων και συμπτύξεων ακόμα και στα μέσα της σχολικής χρονιάς.

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο.Λ.Μ.Ε.   
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338  
www.olme.gr          
e-mail: olme@otenet.gr           Αθήνα, 8/11/2013
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
            Από τις 22/7/13 χιλιάδες εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το ν.4172/13. Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τότε και παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία ένταξης των εκπαιδευτικών σε δομές του Υπουργείου Παιδείας.
            Καταγγέλλουμε την πολιτική και την τακτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας που έχει θέσει σε πλήρη ομηρεία, αβεβαιότητα και ανασφάλεια χιλιάδες εκπαιδευτικούς.
            Την ίδια στιγμή επίσης, χιλιάδες μαθητές στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ της χώρας δεν κάνουν μαθήματα ειδικότητας (στους τομείς υγείας – πρόνοιας, εφαρμοσμένων τεχνών και αισθητικής – κομμωτικής). Που είναι το ενδιαφέρον των υπευθύνων για τις δεκάδες χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων; Που είναι οι Εισαγγελείς που ενεργοποιούνται μόνον όταν κινητοποιούνται οι μαθητές;
            Σε συνεργασία με το συντονιστικό των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα, καλούμε σε Πανελλαδική κινητοποίηση την Πέμπτη 14/11 και την Παρασκευή 15/11 στην Αθήνα.
Η κινητοποίηση θα περιλαμβάνει:
ΠΕΜΠΤΗ 14/11
1.      Συλλαλητήριο στα προπύλαια, στις 12.30 μμ, με δίωρη στάση εργασίας (12 -2 μμ και 2-4 μμ) . Καλούμε σε συμμετοχή όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ.
2.      Το απόγευμα στις 6 μμ, με τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα οργανώνουμε διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας με συναυλία. Ακολουθεί ολονυκτία έξω από το Υπουργείο Παιδείας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11
Αποκλεισμός του Υπουργείου Παιδείας. Ακολουθεί συνέλευση των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα.
Απαιτούμε:
-         Να επιστρέψουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι σε διαθεσιμότητα στα σχολεία
-         Να επαναλειτουργήσουν όλοι οι τομείς που καταργήθηκαν.
Κανείς μαθητής, κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr